PRIVACYVERKLARING


Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer


Als Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met mij opnemen.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • administratieve doeleinden
  • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
  • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
  • rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de overeengekomen opdracht


Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- voornaam
- tussenvoegsel
- achternaam (meisjesnaam)
- woonadres
- telefoonnummer
- emailadres
- geslacht
- geboortedatum
- zorgverzekeringsnummer
- BSN nummer
- naam huisarts of behandelend arts
- toestemming om, indien nodig, beeldmateriaal te gebruiken

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
- conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 20 jaar bewaard na de laatste behandeldatum


Minderjarigen

Medisch Pedicurepraktijk Els de Bruijn verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.